ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆತ್ಮವಿ ಹಿರೇಮಠ ನೇಮಕ 

ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆತ್ಮವಿ ಹಿರೇಮಠ ನೇಮಕ 

ಆತ್ಮವಿ ಹಿರೇಮಠ ವಕೀಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಶರಣ ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ