ಯತೋ ಧರ್ಮ ಸ್ತತೋ ಜಯ | Yato dharma stato jayaha |DATTATREYA |NAUSHIDA |RAJAVARDHANA |RUTAVA RAJ|SANJEEV