0:02 / 2:36 ಬೆವಿಕಂ ಕೆ-2 ಉಪವಿಭಾಗ,ಆಧಿನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ